Sortenempfehlung 2020 - Körnerfuttererbsen und Blaue Lupinen

Sortenempfehlung 2020 - Körnerfuttererbsen und Blaue Lupinen - Anbaugebiet: D-Nord/ MV-Süd

Dokumente

Verfasser Gabriele Pienz, Beate Bombowsky, Dr. Andrea Zenk
Erscheinungsdatum 23.01.2020
Telefon 03843 / 789-218
E-Mail a.pienz@lfa.mvnet.de