Vorinformation Silomais - Sortiment bis S 230, Trockenmasseertrag, Trockensubstanzgehalt und Stärkeertrag

neu:            Stärkeertrag  

Korrektur:  Trockenmasseertrag und Trockensubstanzgehalt Gülzow

 

Dokumente

Verfasser Dr. Volker Michel, Dr. Andrea Zenk, Beate Bombowsky
Erscheinungsdatum 18.10.2018
Telefon 03843 / 789-210
E-Mail v.michel@lfa.mvnet.de